Page 6 - Power Quality 2021-04
P. 6

6  power quality Hitachi Energy                                                                                power quality Hitachi Energy 7
           ำ
                 ู
     Hitachi Energy กุาลังร�วมมือกุับลกุคุ้าและพันธมิตรในกุารคุ้นหาโซึ่ลชัน ธุรกุิจได้จดทิะเบีย์นอย์�างเป็นทิางกุารในชื�อบริษัทิ Hitachi Energy
                             ู
     ระดับโลกุ เพื�อแกุ้ไขปัญหาคุวามทิ้าทิาย์ทิั�วโลกุเกุี�ย์วกุับอนาคุตด้าน เมื�อวันทิี� 30 มิถุนาย์น 2021 และกุำาลังดำาเนินกุารขั�นตอนอย์�างเป็น
     คุวามเป็นกุลางทิางคุาร์บอนอย์�างทิั�วถึงและเทิ�าเทิีย์ม ในช�วงต้นปีนี� ทิางกุารในกุารเปลี�ย์นชื�อทิั�วโลกุ โดย์มีข้อย์กุเว้นทิี�ประเทิศจีนซึ่ึ�งจะมี
     ธุรกุิจได้เปิดตัว EconiQ™ – ซึ่ึ�งเป็นพอร์ตโฟลิโอทิี�มีประสุิทิธิภาพเชิง กุารดำาเนินกุารในช�วงเวลาถัดไป Hitachi Ltd. มีสุัดสุ�วนกุารถือหุ้น
     นิเวศเศรษฐกุิจของโซึ่ลูชันทิี�ย์อดเย์ี�ย์มทิางด้านสุิ�งแวดล้อม เมื�อเทิีย์บกุับ 80.1 เปอร์เซึ่็นต์ในธุรกุิจร�วมคุ้าและ ABB Ltd. ถือหุ้นสุ�วนทิี�เหลือโดย์ได ้
     โซึ่ลูชันทิั�วไป พอร์ตโฟลิโอแรงดันไฟฟ้าสุูงของ EconiQ ได้รับกุารพิสุูจน์ เริ�มต้นประกุอบธุรกุิจในวันทิี� 1 กุรกุฎาคุม 2020
     แล้วว�า สุามารถลดกุารเกุิดคุาร์บอนฟุตพรินต์ตลอดวงจรชีวิตทิั�งหมด
     ได้อย์�างมีนัย์สุำาคุัญ นอกุจากุนี�ธุรกุิจย์ังเพิ�งเปิดตัว พอร์ตโฟลิโอของ หมายี่เหตุ
     ผลิตภัณฑ์์หม้อแปลงไฟฟ้าสุำาหรับกุารใช้งานแบบลอย์นำ�านอกุชาย์ฝ่ั�ง 1. ราย์งาน IEA Net Zero 2050 (พฤษภาคุม 2021) – ราย์งานฉบับ
     ซึ่ึ�งได้รับกุารออกุแบบมาเพื�อแกุ้ไขปัญหาสุภาพแวดล้อมนอกุชาย์ฝ่ั�ง สุำาคุัญนี�ได้ระบุว�า เสุ้นทิางของกุารปล�อย์กุ๊าซึ่เรือนกุระจกุเทิ�ากุับศูนย์์
     พอร์ตโฟลิโอนี�จะช�วย์ให้สุามารถให้พลังงานลมในปริมาณทิี�สุูงขึ�นอย์�าง ได้แคุบลง ด้วย์กุารย์ึดหลักุของกุารนำาเทิคุโนโลย์ีด้านพลังงานสุะอาด
         ำ
                                   ิ
     มากุ เพื�อนามาลงทิุนและบูรณากุารเข้ากุับระบบพลังงานทิั�วโลกุได้อย์�าง และมีประสุทิธิภาพมาปรับใช้โดย์ทิันทิีและเป็นวงกุว้าง
     มีประสุิทิธิภาพ ซึ่ึ�งเป็นกุารสุนับสุนุนช�วงเวลาแห�งกุารเปลี�ย์นผ�านไปสุู� 2. Hitachi Energy ได้คุิดคุ้นเทิคุโนโลย์ีไฟฟ้ากุระแสุตรงแรงดันสุูง
             �
     อนาคุตของพลังงานทิีย์ั�งย์ืนได้โดย์ตรง       (HVDC) ในเชิงพาณิชย์์ เมื�อเกุือบเจ็ดทิศวรรษทิีผ�านมา
                                                �
     Hitachi Energy ยี่ึดมั�นความยี่ั�งยี่ืน
     เป็นหัวใจ้หลัักัของกัาริดาเนินกัาริ :
                ำ

                ่�
     ขับเคลัื�อนอนาคตพลัังงานทยี่ั�งยี่ืนสำำาหริับทกัคน
                     ุ
     เรากุำาลังพัฒินาระบบพลังงานของโลกุให้มีคุวามย์ั�งย์ืน ย์ืดหย์ุ�น และ
                                  ่�
     ปลอดภัย์ย์ิ�งขึ�น ในฐานะผู้บุกุเบิกุและผู้นำาด้านเทิคุโนโลย์ี เราร�วมมือกุบ  เกัยี่วกัับ Hitachi Energy
                             ั
                            ำ
                      �
     ลกุคุ้าและพันธมิตรเพื�อสุร้างอนาคุตด้านพลังงานทิีย์ั�งย์ืนย์ิ�งขึ�น – สุาหรับ
      ู
         ุ
     คุนรุ�นปัจจบันและคุนรุ�นต�อไป             Hitachi Energy ผู้นำาด้านเทิคุโนโลย์ีระดับโลกุทิี�กุำาลังกุ้าวไปสุู�
                                 อนาคุตด้านพลังงานทิี�ย์ั�งย์ืนสุำาหรับทิุกุคุน เราให้บริกุารลูกุคุ้า
     ด้วย์แผนย์ุทิธศาสุตร์คุวามย์ั�งย์ืน 2030 Sustainability 2030 แผน  ด้านระบบสุาธารณูปโภคุ ภาคุสุ�วนอุตสุาหกุรรม และระบบ
     ดังกุล�าวได้จัดกุารกุับคุวามเร�งด�วนของกุารเปลี�ย์นแปลงด้านพลังงาน  โคุรงสุร้างพื�นฐาน ด้วย์นวัตกุรรมและบริกุารทิี�คุรอบคุลุมทิั�ง
                 �
                    ิ
     ทิั�วโลกุ และไดกุาหนดเป้าหมาย์ทิีชัดเจนในมติโลกุ ผู้คุน สุันติภาพ และ  ห�วงโซึ่�คุุณคุ�า ร�วมกุับลูกุคุ้าและพันธมิตรเราเป็นผู้บุกุเบิกุ
          ้
           ำ
     คุวามร�วมมือของพันธมิตร Hitachi Energy ได้ตั�งเป้าหมาย์ทิี�จะลดกุาร  เทิคุโนโลย์ีและเป็นผู้นำางานด้านดิจิทิัลทิี�จำาเป็นในกุารเร�งกุาร
     เกุิดคุาร์บอนในกุารดำาเนินงานของตนเอง และคุาดว�าจะบรรลุเป้าหมาย์  เปลี�ย์นผ�านด้านพลังงานไปสุู�อนาคุตทิี�ปราศจากุคุาร์บอน เรา
                       ำ
                             ิ
     ขั�นแรกุให้ได้ไฟฟ้าทิี�ปราศจากุฟอสุซึ่ิล 100% ในกุารดาเนินงานของบรษทิ  กุำาลังขับเคุลื�อนระบบพลังงานของโลกุให้มีคุวามย์ั�งย์ืน ย์ืดหย์ุ�น
                             ั
     เองภาย์ในปี 2022                    และปลอดภัย์มากุขึ�น พร้อมกุับกุารสุร้างสุมดุลด้านคุุณคุ�าทิาง
                                 สุังคุม สุิ�งแวดล้อม และเศรษฐกุิจ
     ชื�อ Hitachi Energy ได้สุะทิ้อนให้เห็นถึงขอบข�าย์ด้านพลังงานทิี�มี
     กุารพัฒินาอย์�างรวดเร็ว และโอกุาสุในกุารสุร้างมูลคุ�าทิางด้านเศรษฐกุิจ  Hitachi Energy มีผลงานทิี�ผ�านกุารพิสุูจน์มาแล้วอย์�างแพร�
     สุิ�งแวดล้อมและสุังคุม ชื�อของแบรนด์ย์ังช�วย์ให้ธุรกุิจสุามารถขย์าย์  หลาย์มากุกุว�า 140 ประเทิศ สุำานักุงานใหญ�ตั�งอย์ู�ทิี�ประเทิศ
                                        ั
                                  ิ
                          ้
                         ู
                      ิ
             �
              ิ
                 ิ
             ั
     เทิคุโนโลย์และบรกุารดงเดมของบรษทิไปสุลกุคุาเดมและลกุคุาในอนาคุต  สุวสุเซึ่อร์แลนด์ มีพนกุงานประมาณ 38,000 คุน ใน 90 ประเทิศ
         ี
           ิ
                    ู
                     ้
                    ู
                    �
                  ั
     อย์�างมีประสุิทิธิภาพนอกุเหนือขีดจำากุัด ด้วย์กุารเปิดกุว้างถึงโอกุาสุ  ทิั�วโลกุ มีผลประกุอบกุารทิางธุรกุิจประมาณหนึ�งหมื�นล้าน             We are advancing the world's
                                    ์
     ต�าง ๆ มากุมาย์ในอุตสุาหกุรรมนี� ได้แกุ� ระบบสุัญจรทิีมคุวามย์ั�งย์ืนและ  ดอลลารสุหรัฐ
                        ี
                        �
     สุมาร์ตไลฟ ์                      https://www.hitachienergy.com                                    energy system to be more
                                 https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
                                 https://twitter.com/HitachiEnergy                                  sustainable, flexible and secure.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11