Page 5 - Power Quality 2021-04
P. 5

4 power quality Hitachi Energy                          power quality Hitachi Energy 5

 Hitachi Energy


 ำ
 เริ�มดาเนินงานอย์�างเป็นทิางกุาร ผู้นำาตลาดและเทิคุโนโลย์ีระดับโลกุด้านโคุรงข�าย์ไฟฟ้า เมืองซึู่ริกุ วันทิี� 13 ตุลาคุม 2021 – นอกุจากุข�าวประชาสุัมพันธ์ในวันทิี� กุิโลเมตร) ทิี�เชื�อมต�อระหว�างนอร์เวย์์และสุหราชอาณาจักุร เพื�อช�วย์ให้

     1 กุรกุฎาคุม 2021 ของบริษัทิทิี�เผย์แพร�ออกุไปแล้วนั�น ผู้นำาเทิคุโนโลย์ี สุามารถแลกุเปลีย์นพลังงานหมุนเวย์นระหว�างประเทิศต�าง ๆ ได้
                                           ี
                                     �
 ุ
 ำ
 มุ�งมั�นขับเคุลื�อนอนาคุตด้านพลังงานทิีย์ั�งย์ืนสุาหรับทิกุคุน ระดับโลกุได้ประกุาศให้ทิราบถึงคุวามสุำาเร็จและกุารพัฒินาสุู�กุารเป็น
 �
     Hitachi Energy ซึ่ึ�งชื�อเดิมกุ�อนหน้านี�คุือ Hitachi ABB Power Grids เพื�อเสุริมกุารเชื�อมต�อระหว�างกุันและตอบสุนองคุวามต้องกุารทิี�เพิ�มขึ�น
     และได้เปลี�ย์นแบรนด์ขององคุ์กุรใหม�เพื�อ “กุารกุ้าวไปสุู�อนาคุตด้าน สุำาหรับคุวามย์ืดหย์ุ�นของระบบพลังงาน Hitachi Energy ย์ังให้กุาร
         �
           ำ
              ุ
     พลังงานทิีย์ั�งย์ืนสุาหรับทิกุคุน”         สุนับสุนุนลูกุคุ้าด้วย์กุริดเอดจ์โซึ่ลูชัน เช�น ไมโคุรกุริดและกุารจัดเกุ็บ
 Claudio Facchin                       พลังงาน ตัวอย์�างล�าสุุดสุามารถเห็นได้ใน Cordova, Alaska ทิี�ซึ่ึ�ง
                          ั
                         ำ
                         �
 ซี่อ่โอของ Hitachi Energy Claudio Facchin ซึ่ีอีโอของ Hitachi Energy ได้แถลงทิีสุานกุงานใหญ� ชุมชนสุามารถลดกุารพึ�งพาเชื�อเพลิงฟอสุซึ่ิลได้ ในขณะเดีย์วกุันกุ็ได้รับ

                                ิ
        ั
                 ิ
     ของบริษทิ ณ เมืองซึู่ริกุ ประเทิศสุวสุเซึ่อร์แลนด์ ว�า “ทิี� Hitachi Energy อสุรภาพด้านพลังงาน
     เรากุำาลังสุนับสุนุนกุระบวนกุารเปลี�ย์นผ�านด้านพลังงานสุะอาดอย์�าง
     เร�งด�วน ผ�านนวัตกุรรมและคุวามร�วมมือ ซึ่ึ�งเราจะสุามารถจัดกุารกุับ ในฐานะทิี�เป็นสุ�วนหนึ�งของงานเฉลิมฉลองกุาร “เริ�มดำาเนินงาน” ของ
                                                    ี
     คุวามทิ้าทิาย์ระดับโลกุนี�ได้ ด้วย์ทิีมงานระดับโลกุทิี�มีคุวามหลากุหลาย์ Hitachi Energy Claudio Facchin จะเป็นเจ้าภาพจัดใหมกุารสุนทินา
                                                   ้
     และมีคุวามมุ�งมั�น” พร้อมกุล�าวต�อไปว�า “ภาย์ในปี 2050 คุวามต้องกุาร ทิี�น�าสุนใจกุับ Steven Chu ซึ่ึ�งเป็นนักุวิทิย์าศาสุตร์ ผู้รับรางวัลโนเบล
              ์
            ี
     ใช้ไฟฟ้าทิั�วโลกุจะมอุปสุงคุทิี�เพิ�มขึ�นเกุือบสุองเทิ�า และไฟฟ้าจะกุลาย์เป็น ร�วมในด้านฟิสุิกุสุ์ (1997) จากุกุระทิรวงพลังงานของสุหรัฐอเมริกุา
                                               �
     องคุ์ประกุอบหลักุของระบบพลังงานทิั�งหมด ทิี� Hitachi Energy เราคุือ คุรั�งทิี� 12 และ Lully Miura นกุวิชากุารชาวญีปุ่นสุาขากุารเมืองระหว�าง
                                          ั
     ผู้บุกุเบิกุเทิคุโนโลย์ีทิี�จำาเป็นสุำาหรับกุ้าวไปสุู�อนาคุตด้านพลังงานทิี�ย์ั�งย์ืน ประเทิศและเป็นสุมาชิกุของคุณะกุรรมกุารฝ่่าย์กุลย์ุทิธ์ด้านกุารเติบโต
     สุำาหรับทิุกุคุน – และเรามุ�งมั�นทิี�จะผลักุดันให้เกุิดนวัตกุรรมต�อไป ซึ่ึ�ง ของสุำานักุเลขาธิกุารคุณะรัฐมนตรีของญี�ปุ่น กุารประชุมคุรั�งนี�มีชื�อว�า
                �
        ำ
     กุารใหคุามั�นสุัญญาถึงอนาคุตเกุีย์วกุับคุวามเป็นกุลางทิางคุาร์บอนจะต้อง “เทิคุโนโลย์ีและนวัตกุรรมด้านพลังงานทิี�สุ�งผลต�ออนาคุตของคุวาม
       ้
     อาศัย์คุวามมุ�งมั�น คุวามน�าเชื�อถือ และนวัตกุรรม โดย์ประโย์ชน์ทิี�ได้รับ เป็นกุลางทิางคุาร์บอน” ซึ่�งจะถ�าย์ทิอดจากุ Hitachi Social Innovation
                                        ึ
                                                �
     จะมีมากุมาย์มหาศาลทิั�งสุำาหรับคุนรุ�นเราและคุนรุ�นต�อไปในอนาคุต  Forum 2021 JAPAN กุารประชุมนี�จะมุ�งเน้นไปทิีวธกุารในกุารตระหนกุ
                                                 ิ
                                                        ั
                                                 ี
                         ้
                       ำ
     และด้วย์ชื�อใหม�ของเราซึ่ึ��งกุ็คุือ Hitachi Energy จะทิาใหพันธกุิจของเรา ถึงเป้าหมาย์เป็นศูนย์์ทิี�มีคุวามทิ้าทิาย์ ซึ่ึ�งมีหลาย์ประเทิศได้ให้คุำามั�น
     ขย์าย์ขอบเขตไปได้กุว้างขวางขึ�น เพื�อกุารสุร้างสุรรคุ์สุิ�งทิี�ดีอย์�างแทิ้จริง รวมถึงวิธีกุารทิี� Hitachi และ Hita-chi Energy จะเข้าไปมีสุ�วนร�วม
     ใหกุับลกุคุ้า พนกุงาน และชุมชนของเรา”        ในกุารสุร้างสุังคุมทิีมีคุวามย์ั�งย์ืน ย์ืดหย์ุ�น และปลอดภย์มากุขึ�น
                                      �
                                                  ั
      ้
          ั
        ู
                                                    ี
                                           ำ
                                                 ิ
                                                   ึ
                                                 ิ
                                     �
     ระบบพลังงานทิี�มีคุวามเป็นกุลางทิางคุาร์บอนจะมีกุารเชื�อมต�อระหว�าง หนึ�งในหัวข้อทิี�เกุีย์วข้องคุือ คุวามสุาคุัญของระบบดจทิัล ซึ่�งมคุวามจาเป็น
                                                      ำ
     กุันสุูงขึ�น และ HVDC2 กุ็เป็นหนึ�งในเทิคุโนโลย์ีสุำาคุัญทิี�มีคุวามจำาเป็น อย์�างย์ิ�งต�อกุารเอาชนะปัญหาทิ้าทิาย์ด้านคุวามซึ่ับซึ่้อนและขีดคุวาม
     อย์�างย์ิ�งทิี�จะช�วย์ให้มีกุารแลกุเปลี�ย์นและใช้แหล�งพลังงานหมุนเวีย์น สุามารถทิี�เกุิดจากุกุารบูรณากุารแหล�งพลังงานหมุนเวีย์นทิี�มีคุวาม
     ให้เกุิดประโย์ชน์สุูงสุุดร�วมกุันระหว�างประเทิศ ภูมิภาคุ และทิวีปต�าง ๆ  ผันผวนในปริมาณมากุขึ�นเข้าสุู�ระบบพลังงานของโลกุ ตัวอย์�างเช�น
     Hitachi Energy ในฐานะผู้นำาตลาดด้าน HVDC ได้สุ�งมอบบริกุารทิี�มี Lumada Asset Performance Management ได้ให้บรกุารจัดหาข้อมูล
                                                   ิ
                                                   ี
     กุารเชื��อมต�อระหว�างกุันในภูมิภาคุต�าง ๆ หลาย์แห�ง ย์กุตัวอย์�างเช�น เชิงลกุด้านผลประกุอบกุาร และสุถานะเพื�อป้องกุันคุวามเสุย์หาย์ทิี�เกุิดกุับ
                                 ึ
     HVDC Interconnector ระหว�างซึ่าอุดีอาระเบีย์-อีย์ิปต์ (5 ตุลาคุม สุินทิรัพย์์ทิี�สุำาคุัญ พร้อมไปกุับกุารใช้ต้นทิุนทิี�เป็นวงจรชีวิตของสุินทิรัพย์์
     2021) – เป็น Interconnector ขนาดใหญ�โคุรงกุารแรกุทิี�เชื�อมต�อระหว�าง ให้เกุิดประโย์ชน์สุูงสุุด บริษัทิจะช�วย์ให้ลูกุคุ้าสุามารถต�อย์อดเพื�อใช้

              ิ
     ตะวันออกุกุลางและแอฟรกุาเหนือ North Sea Link (1 ตุลาคุม 2021) – ประโย์ชน์จากุข้อมูลแบบออนไลน์และออฟไลน์ในกุารผลักุดันวิธีกุารใน

     NSL เป็น Interconnector ใต้ทิะเลทิี�ย์าวทิี�สุุดในโลกุ (ระย์ะทิาง 720 กุารจัดกุารสุินทิรัพย์์โดย์ย์ึดตามคุวามเสุี�ย์งทิีมีคุวามชาญฉลาดมากุขึ�น
                                              �
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10