Page 2 - Power Quality 2021-04
P. 2

2  power quality Editor’s note                                                                                    power quality Index 3
     Editor’s note                                                     Index
     พอใกุล้ถึงเวลาสุิ�นปีทิีไร เรากุ็มักุจะต้องร้องบอกุกุับตัวเองทิุกุทิีไปว�า  คุวามย์ั�งย์ืน ย์ืดหย์ุ�น และปลอดภัย์ย์ิ�งขึ�น สุำาหรับบทิคุวามประจำาฉบับ  02 Editorial   04    Hitachi Energy
                                    ้
     “เผลอแป๊บเดีย์วจะหมดปีอีกุแล้ว” หรือไม�กุ็ “เวลาช�างผ�านไปรวดเร็ว อื�น ๆ ย์ังคุงมีใหติดตามเช�นเดิม เพิ�มเติมคุือเรื�องใหม� EconiQ™ ผลิตภัณฑ์์
     จริง ๆ” แต�คุำาถามสุำาคุัญย์ิ�งกุว�าทิี�ทิุกุคุนคุวรจะต้องถามตัวเองกุ็คุือ ปีทิี� เพื�อคุวามย์ั�งย์ืนทิี�เป็นมิตรต�อสุิ�งแวดล้อม เพื�อมุ�งสุู�กุารเปลี�ย์นแปลง           Hitachi Energy เริ�มดาเนินงานอย์�างเป็นทิางกุาร
                                                                                                       ำ
     กุำาลังจะผ�านไปนี� เราได้ลงมือทิำาอะไรสุำาเร็จเสุร็จสุิ�นไปแล้วบ้าง เรา แห�งอนาคุตพลังงานทิี�เป็นกุลางทิางคุาร์บอน คุอลัมน์ Health & Wellness                    ผู้นาตลาดและเทิคุโนโลย์ีระดับโลกุด้านโคุรงข�าย์ไฟฟ้า
                                                                                                 ำ

                  ี
     พอใจกุับสุิ�งนั�น ๆ มากุน้อย์แคุ�ไหน มคุวามสุุขกุับชวิตของตนเองเพย์งใด แนะนำาเคุล็ดลับปรับสุมดุลชีวิตในช�วง WFH และปิดทิ้าย์พาไปสุูด                        มุงมันขบเคุลือนอนาคุตดานพลงงานทิย์งย์นสุาหรบทิกุคุน
                      ี
                            ี
                                                                                                        ้
                                                                                                             ี
                                                                                                           ั
                                                                                                 �
                                                                                                �
                                                                                                    �
                                                                                                  ั
                                                                                                               ำ
                                                                                                                 ั
                                                                                                                  ุ
                                                                                                              ื
                                                                                                             �
                                                                                                             �
                                                                                                             ั
     และมันเป็นปีทิี�ดีสุำาหรับเราหรือไม�... ไม�ว�าคุำาตอบของคุุณจะเป็นเช�นไร อากุาศบริสุุทิธิ�กุับ 4 พื�นทิี�ธรรมชาติทิี�จะช�วย์ปรับสุมดุลให้กุับชีวิตทิี�
     กุารโอบรับทิุกุสุิ�งทิี�เกุิดขึ�นไว้ด้วย์คุวามเข้าอกุเข้าใจ ย์ิ�มรับให้กุับคุวาม เหนื�อย์ล้าได้เป็นอย์�างด ี
                           ้
                 ี
      ำ
                            ี
     สุาเร็จและคุวามผิดพลาด พร้อมเรย์นรู้ทิี�จะกุ้าวต�อไปในปีหน้าใหดย์ิ�งขึ�น
     กุว�าเดิม คุือสุิ�งทิีคุวรจะทิาทิี�สุุด       ติดตามข�าวสุารและเทิคุโนโลย์ีของเรา Hitachi Energy ได้จากุทิุกุ
           �
             ำ
                                      ี
                                    ี
                               ช�องทิางโซึ่เชย์ลมีเดย์                      08    International Standard          12    High Voltage Products
     ขณะเดีย์วกุันเรากุ็ย์ังคุงต้องรับมือกุับไวรัสุโคุวิด 19 สุาย์พันธุ์ใหม�
     “โอมิคุรอน” (Omicron) สุาย์พันธุ์ล�าสุุดทิี�องคุ์กุารอนามัย์โลกุ (WHO)   hitachienergy.com                  American National Standard Requirements       Towards carbon-neutral energy future
     ประกุาศให้เป็น “สุาย์พันธุ์น�ากุังวล” (VOC) ต�อจากุสุาย์พันธุ์เดลตา ซึ่ึ�ง   linkedin.com/company/hitachienergy        for Power-Line Carrier Coupling Capacitors and   Game-changing technology as alternatives to sulfur
              ิ
                   ี
                 ้
     ตรวจพบคุรั�งแรกุในแอฟรกุาใต้ แมว�าจะมกุารตรวจพบผู้ติดเชื�อสุาย์พันธุ์                              Coupling Capacitor Voltage Transformers (CCVT)   hexafluoride (SF 6 ) to reduce environmental impact
     โอมิคุรอนในประเทิศไทิย์ เราไม�จำาเป็นต้องตื�นตระหนกุมากุจนเกุินไป   facebook.com/hitachienergy.global
     โดย์เฉพาะผู้ไดรับวคุซึ่ีนคุรบแล้ว แต�เราทิกุคุนต้องรกุษากุาร์ดใหดี เพราะ   http://www.instagram.com/hitachienergy
                           ้
                      ั
                   ุ
          ้
            ั
          �
       ั
     เชื�อไวรสุชนิดนีคุงไม�หย์ุดทิี�โอมคุรอน แต�เราทิกุคุนต้องอย์ูกุับเชื�อโคุวิด 19
                        �
                    ุ
                ิ
     ให้ได้ โดย์ทิี�เราต้องไม�ป่วย์ เราต้องอย์ู�กุับมันให้ได้ด้วย์คุวามปลอดภัย์   http://www.twitter.com/hitachienergy       Power Transformer                  Health & Wellness
          ุ
     สุูงสุุดของเราทิกุคุน                   https://www.youtube.com/c/hitachienergy           16                         20
                                                                                                             ้
                                                                                                          ี
                                                                      Testing of Power tranformers and shunt reactors   The Balanced Life สุมดุลชวิตสุร้างไดง�าย์ ๆ
     Power quality สุ�งทิ้าย์ปี เราภูมิใจทิี�จะประกุาศให้ทิราบว�า Hitachi  หวังว�าแต�ละคุอลัมน์ของเราจะสุร้างคุวามสุุขให้กุับทิุกุคุน พร้อมกุับมอบ  (ตอนทิี� 15)
     Energy เริ�มดำาเนินกุารอย์�างเป็นทิางกุาร ผู้นำาตลาดและเทิคุโนโลย์ี สุาระคุวามรู้คุวบคุู�ไปกุับคุวามรื�นรมย์์ของชีวิต และขอให้ปีหน้าเป็นปี
                                �
                                ี
     ระดับโลกุด้านโคุรงข�าย์ไฟฟ้าทิี�กุำาลังกุ้าวไปสุู�อนาคุตด้านพลังงานทิี� ทิีดกุว�าเดิมของคุุณผู้อ�านทิกุคุน
                                        ุ
     ย์ั�งย์ืนสุำาหรับทิุกุคุน โดย์ Hitachi Energy ย์ึดมั�นคุวามย์ั�งย์ืนเป็นหัวใจ
     หลักุของกุารดำาเนินกุาร เรากุำาลังพัฒินาระบบพลังงานของโลกุให้มี
                                                                 22    Weekend
                                                                      Balancing your Life with Travelling
                                                                                    ี
                                                                            ��
                                                                      ออกุเดินทิางทิ�องเทิีย์วเพื��อปรับสุมดุลใหชวิต
                                                                                   ้
      เจ้้าของ : บริิษััท ฮิิตาชิิ เอนเนอริ์ยี่่� (ปริะเทศไทยี่) จ้ากััด
                     ำ
                     ิ
       ึ
      ท่�ปริกัษัา : ดร.วรวุฒิิ วรุตตมพรสุุ, ดร.ประดิษฐพงษ์ สุุขสุริถาวรกุุล
      PGHV Business : ไตรภพ เหลืองรัตนเจริญ
      PGTR Business : ปานทิิพย์์ ประสุงคุ์ไทิย์
      PGGA Business : พงศกุร สุุขสุวสุดิ �
               ั
              ำ
      PGGI Business : คุณาวุธ พูนขา, เทิพปจิตร เกุตุแกุ้ว
         ั
      ท่มงาน : พทิย์า เพชรธานินทิ์, กุิรษา ภิรรมย์์ธนา
                         ็
       ั
                ี
      สำำานกังานใหญ่่ : 161/1 อาคุารเอสุจทิาวเวอร์ ชั�นทิี� 2 และ 14 ช.มหาดเลกุหลวง 3
        ำ
      ถ.ราชดาริ แขวงลุมพนี เขตปทิุมวัน กุรุงเทิพฯ 10330 โทิร. 0 2665 1000
           ิ
            ิ
      โริงงาน : 322 หมู� 4 นคุมอุตสุาหกุรรมบางปู ช.6 ถ.สุุขุมวทิ ต.แพรกุษา
                     ิ
         ุ
      อ.เมือง จ.สุมทิรปรากุาร 10280
                    ิ
                    ิ
            ุ
      บทิคุวามและรูปภาพทิกุชิ�นใน power quality สุงวนสุทิธ�ตามกุฎหมาย์ กุารจะนาไปเผย์แพร�
                          ำ
      ต้องได้รับคุวามย์ินย์อมเป็นลาย์ลักุษณ์อักุษรจากุผู้เขีย์นหรือบริษัทิ ฮิิตาชิ เอนเนอร์ย์ี�
          ำ
      (ประเทิศไทิย์) จากุัด
   1   2   3   4   5   6   7