Page 3 - Power Quality 2021-04
P. 3

2 power quality Editor’s note                              power quality Index 3
 Editor’s note Index
 พอใกุล้ถึงเวลาสุิ�นปีทิีไร เรากุ็มักุจะต้องร้องบอกุกุับตัวเองทิุกุทิีไปว�า  คุวามย์ั�งย์ืน ย์ืดหย์ุ�น และปลอดภัย์ย์ิ�งขึ�น สุำาหรับบทิคุวามประจำาฉบับ  02 Editorial 04 Hitachi Energy
 ้
 “เผลอแป๊บเดีย์วจะหมดปีอีกุแล้ว” หรือไม�กุ็ “เวลาช�างผ�านไปรวดเร็ว อื�น ๆ ย์ังคุงมีใหติดตามเช�นเดิม เพิ�มเติมคุือเรื�องใหม� EconiQ™ ผลิตภัณฑ์์
 จริง ๆ” แต�คุำาถามสุำาคุัญย์ิ�งกุว�าทิี�ทิุกุคุนคุวรจะต้องถามตัวเองกุ็คุือ ปีทิี� เพื�อคุวามย์ั�งย์ืนทิี�เป็นมิตรต�อสุิ�งแวดล้อม เพื�อมุ�งสุู�กุารเปลี�ย์นแปลง  Hitachi Energy เริ�มดำาเนินงานอย์�างเป็นทิางกุาร
 กุำาลังจะผ�านไปนี� เราได้ลงมือทิำาอะไรสุำาเร็จเสุร็จสุิ�นไปแล้วบ้าง เรา แห�งอนาคุตพลังงานทิี�เป็นกุลางทิางคุาร์บอน คุอลัมน์ Health & Wellness  ผู้นาตลาดและเทิคุโนโลย์ีระดับโลกุด้านโคุรงข�าย์ไฟฟ้า
                                     ำ

 ี
 พอใจกุับสุิ�งนั�น ๆ มากุน้อย์แคุ�ไหน มคุวามสุุขกุับชวิตของตนเองเพย์งใด แนะนำาเคุล็ดลับปรับสุมดุลชีวิตในช�วง WFH และปิดทิ้าย์พาไปสุูด  มุงมันขบเคุลือนอนาคุตดานพลงงานทิย์งย์นสุาหรบทิกุคุน
 ี
 ี
                                         �
                                             ้
                                       ั
                                     �
                                      �
                                               ั
                                                    ำ
                                                   ื
                                                      ุ
                                                     ั
                                                 ี
                                                 �
                                                  �
                                                  ั
 และมันเป็นปีทิี�ดีสุำาหรับเราหรือไม�... ไม�ว�าคุำาตอบของคุุณจะเป็นเช�นไร อากุาศบริสุุทิธิ�กุับ 4 พื�นทิี�ธรรมชาติทิี�จะช�วย์ปรับสุมดุลให้กุับชีวิตทิี�
 กุารโอบรับทิุกุสุิ�งทิี�เกุิดขึ�นไว้ด้วย์คุวามเข้าอกุเข้าใจ ย์ิ�มรับให้กุับคุวาม เหนื�อย์ล้าได้เป็นอย์�างด ี
 ี
 สุำาเร็จและคุวามผิดพลาด พร้อมเรย์นรู้ทิี�จะกุ้าวต�อไปในปีหน้าใหดย์ิ�งขึ�น
 ี
 ้
 �
 ำ
 กุว�าเดิม คุือสุิ�งทิีคุวรจะทิาทิี�สุุด ติดตามข�าวสุารและเทิคุโนโลย์ีของเรา Hitachi Energy ได้จากุทิุกุ
 ี
 ี
 ช�องทิางโซึ่เชย์ลมีเดย์  08 International Standard     12    High Voltage Products
 ขณะเดีย์วกุันเรากุ็ย์ังคุงต้องรับมือกุับไวรัสุโคุวิด 19 สุาย์พันธุ์ใหม�
 “โอมิคุรอน” (Omicron) สุาย์พันธุ์ล�าสุุดทิี�องคุ์กุารอนามัย์โลกุ (WHO)   hitachienergy.com American National Standard Requirements  Towards carbon-neutral energy future
 ประกุาศให้เป็น “สุาย์พันธุ์น�ากุังวล” (VOC) ต�อจากุสุาย์พันธุ์เดลตา ซึ่ึ�ง   linkedin.com/company/hitachienergy for Power-Line Carrier Coupling Capacitors and  Game-changing technology as alternatives to sulfur
 ตรวจพบคุรั�งแรกุในแอฟรกุาใต้ แมว�าจะมีกุารตรวจพบผู้ติดเชื�อสุาย์พันธุ์  Coupling Capacitor Voltage Transformers (CCVT) hexafluoride (SF 6 ) to reduce environmental impact
 ิ
 ้
 โอมิคุรอนในประเทิศไทิย์ เราไม�จำาเป็นต้องตื�นตระหนกุมากุจนเกุินไป   facebook.com/hitachienergy.global
 ั
 ุ
 ั
 ้
 โดย์เฉพาะผู้ได้รับวคุซึ่ีนคุรบแล้ว แต�เราทิกุคุนต้องรกุษากุาร์ดใหดี เพราะ   http://www.instagram.com/hitachienergy
 ิ
 ุ
 �
 เชื�อไวรสุชนิดนีคุงไม�หย์ุดทิี�โอมคุรอน แต�เราทิกุคุนต้องอย์ูกุับเชื�อโคุวิด 19
 ั
 �
 ให้ได้ โดย์ทิี�เราต้องไม�ป่วย์ เราต้องอย์ู�กุับมันให้ได้ด้วย์คุวามปลอดภัย์   http://www.twitter.com/hitachienergy  Power Transformer Health & Wellness
 ุ
 สุูงสุุดของเราทิกุคุน   https://www.youtube.com/c/hitachienergy 16 20
                                              ี
          Testing of Power tranformers and shunt reactors   The Balanced Life สุมดุลชวิตสุร้างได้ง�าย์ ๆ
 Power quality สุ�งทิ้าย์ปี เราภูมิใจทิี�จะประกุาศให้ทิราบว�า Hitachi  หวังว�าแต�ละคุอลัมน์ของเราจะสุร้างคุวามสุุขให้กุับทิุกุคุน พร้อมกุับมอบ  (ตอนทิี� 15)
 Energy เริ�มดำาเนินกุารอย์�างเป็นทิางกุาร ผู้นำาตลาดและเทิคุโนโลย์ี สุาระคุวามรู้คุวบคุู�ไปกุับคุวามรื�นรมย์์ของชีวิต และขอให้ปีหน้าเป็นปี
 ุ
 ระดับโลกุด้านโคุรงข�าย์ไฟฟ้าทิี�กุำาลังกุ้าวไปสุู�อนาคุตด้านพลังงานทิี� ทิีดกุว�าเดิมของคุุณผู้อ�านทิกุคุน
 �
 ี
 ย์ั�งย์ืนสุำาหรับทิุกุคุน โดย์ Hitachi Energy ย์ึดมั�นคุวามย์ั�งย์ืนเป็นหัวใจ
 หลักุของกุารดำาเนินกุาร เรากุำาลังพัฒินาระบบพลังงานของโลกุให้มี
     22    Weekend
          Balancing your Life with Travelling
                        ้
                 ��
          ออกุเดินทิางทิ�องเทิีย์วเพื��อปรับสุมดุลใหชวิต
                        ี
 ำ
 เจ้้าของ : บริิษััท ฮิิตาชิิ เอนเนอริ์ยี่่� (ปริะเทศไทยี่) จ้ากััด
 ิ
 ึ
 ท่�ปริกัษัา : ดร.วรวุฒิิ วรุตตมพรสุุ, ดร.ประดิษฐพงษ์ สุุขสุริถาวรกุุล
 PGHV Business : ไตรภพ เหลืองรัตนเจริญ
 PGTR Business : ปานทิิพย์์ ประสุงคุ์ไทิย์
 PGGA Business : พงศกุร สุุขสุวัสุดิ �
 PGGI Business : คุณาวุธ พูนขา, เทิพปจิตร เกุตุแกุ้ว
 ำ
 ั
 ท่มงาน : พทิย์า เพชรธานินทิ์, กุิรษา ภิรรมย์์ธนา
 ั
 สำำานกังานใหญ่่ : 161/1 อาคุารเอสุจทิาวเวอร์ ชั�นทิี� 2 และ 14 ช.มหาดเล็กุหลวง 3
 ี
 ถ.ราชดาริ แขวงลุมพนี เขตปทิุมวัน กุรุงเทิพฯ 10330 โทิร. 0 2665 1000
 ิ
 ำ
 ิ
 โริงงาน : 322 หมู� 4 นคุมอุตสุาหกุรรมบางปู ช.6 ถ.สุุขุมวทิ ต.แพรกุษา
 ิ
 อ.เมือง จ.สุมทิรปรากุาร 10280
 ุ
 ิ
 บทิคุวามและรูปภาพทิกุชิ�นใน power quality สุงวนสุทิธ�ตามกุฎหมาย์ กุารจะนาไปเผย์แพร�
 ุ
 ำ
 ิ
 ต้องได้รับคุวามย์ินย์อมเป็นลาย์ลักุษณ์อักุษรจากุผู้เขีย์นหรือบริษัทิ ฮิิตาชิ เอนเนอร์ย์ี�
 ำ
 (ประเทิศไทิย์) จากุัด
   1   2   3   4   5   6   7   8