Page 9 - Power Quality 2021-04
P. 9

8 power quality International Standard                   power quality International Standard 9 American National Standard  6.2.11 Electromagnetic unit carrier-frequency insertion loss 6.2.12 Accuracy tests (กัาริทดสำอบความแม่นยี่า)
                                                 ำ
     (กัาริสำูญ่เสำ่ยี่ท่�เกัิดจ้ากักัาริเพิ�มหน่วยี่แม่เหลั็กัไฟฟ้าในยี่่านความถี่่�
 Requirements for Power-Line  สำัญ่ญ่าณสำื�อสำาริ)      6.2.12.1 Calibration accuracy and precision requirements
     Electromagnetic unit insertion loss tests shall be performed with (ความแม่นยี่ำาในกัาริปริับเท่ยี่บแลัะข้อกัำาหนดกัฎเกัณฑ์์ด้าน
                                  ่�
     the coupling capacitor resonated in series with a suitable variable ความเทยี่งตริง)
 Carrier Coupling Capacitors inductor at test frequencies over the carrier frequency range. This CCVTs with accuracy class ratings of 0.3 or 0.6 shall be tested
     series resonant circuit shall be terminated in a 300-ohm resistive using test methods that shall give results correct to within 0.1% of

 and Coupling Capacitor Voltage  load and shall be driven by a suitable carrierfrequency generator true ratio and three minutes (0.87 mrad) of phase angle.
     with an equivalent impedance of 300 ohms. Measurements shall ซึ่ีซึ่ีวีทิีทิี�มีพิกุัดระดับคุวามแม�นย์ำาเป็น 0.3 หรือ 0.6 จะต้องทิดสุอบ
     be made with the potential grounding switch both open and โดย์ใช้วิธีกุารทิดสุอบซึ่ึ�งจะต้องให้ผลลัพธ์ทิี�ถูกุต้องในเกุณฑ์์ 0.1% ของ
 Transformers (CCVT) closed. Measurements shall meet the requirements of 5.1.16. อัตราสุ�วนทิี�แทิ้จริง และสุามลิปดา (0.87 มิลลิเรเดีย์น) ของมุมเฟสุ
     กุารทิดสุอบกุารสุูญเสุีย์ทิี�เกุิดจากุกุารเพิ�มหน�วย์แม�เหล็กุไฟฟ้า จะต้อง
                               CCVTs with accuracy class ratings of 1.2 or 1.2R shall be tested
     ดำาเนินกุารกุับตัวเกุ็บประจุเชื�อมต�อทิี�สุั�นพ้องแบบอนุกุรมกุับตัวเหนี�ย์ว
 ำ
 ข้อกุาหนดกุฎเกุณฑ์์ตามมาตรฐานอเมรกุัน สุาหรับตัวเกุ็บประจุ นำาปรับคุ�าได้ทิี�มีคุ�าเหมาะสุม ณ คุวามถี�ทิี�ใช้ทิดสุอบตลอดย์�านคุวามถี� using test methods that shall give results correct to within 0.2% of
 ิ
 ำ
     สุัญญาณสุื�อสุาร วงจรสุั�นพ้องแบบอนุกุรมนี� จะต้องปิดทิ้าย์ด้วย์โหลด true ratio and six minutes (1.7 mrad) of phase angle.
 เชื�อมต�อสุัญญาณสุื�อสุารผ�านสุาย์สุ�งไฟฟ้าและหม้อแปลงแรงดัน คุวามต้านทิาน 300 โอห์ม และจะต้องขับดันด้วย์เคุรื�องกุำาเนิดคุวามถี� ซึ่ีซึ่ีวีทิีทิี�มีพิกุัดระดับคุวามแม�นย์ำาเป็น 1.2 หรือ 1.2R จะต้องทิดสุอบ
     สุัญญาณสุื�อสุารทิี�เหมาะสุม ซึ่ึ�งมีอิมพีแดนซึ่์สุมมูล 300 โอห์ม กุารวัด โดย์ใช้วิธีกุารทิดสุอบซึ่ึ�งจะต้องให้ผลลัพธ์ทิี�ถูกุต้องในเกุณฑ์์ 0.2% ของ
 ี
 แบบตัวเกุ็บประจุเชื�อมต�อ (ซึ่ซึ่วทิี) จะต้องกุระทิาโดย์สุวิตช์ต�อแรงดันลงดินทิั�งขณะเปิดและปิดวงจร กุารวัด อัตราสุ�วนทิี�แทิ้จริง และหกุลิปดา (1.7 มิลลิเรเดีย์น) ของมุมเฟสุ
 ี
 ี
         ำ
     จะต้องผ�านเกุณฑ์์กุำาหนดของข้อ 5.1.16
                   ๒๒๕
                               The resistance and reactance of the secondary burdens used in
                               these tests shall be within 2% of their nominal values from 90% of
  สำมชิยี่ เจ้ริิญ่ศริ่เกัษัม
 ั
  somchai.char@egat.co.th                  the performance reference voltage to the maximum rated voltage.
                               คุวามต้านทิานและรีแอกุแตนซึ่์ของเบอร์เดนด้านทิุติย์ภูมิทิี�ใช้ในกุาร
                               ทิดสุอบเหล�านี� จะต้องอย์ู�ในเกุณฑ์์ 2% ของคุ�าปกุติของมัน ในช�วงตั�งแต�
                                                 �
                                          ำ
                               90% ของแรงดันอ้างอิงในกุารทิางานจนถึงแรงดันทิีกุำาหนดสุูงสุุด ๒๒๖

     ๒๒๕  ‘กุารสุูญเสุีย์ทิี�เกุิดจากุกุารเพิ�มหน�วย์แม�เหล็กุไฟฟ้าในย์�านคุวามถี�สุัญญาณ
       สุื�อสุาร’ ตามข้อกุำาหนดนี�มีใจคุวามเหมือนกุับ C93.1-1990 (Section 6.2.11)
       ทิุกุอย์�าง เพีย์งแต� C93.1-1990 กุำาหนดให้วัดทิั�ง Insertion loss ของ Carrier
       drain coil และ Electromagnetic unit ขณะทิี�มาตรฐานฉบับปัจจุบันตัดสุ�วน
                  ี
       ของ Carrier drain coil ออกุไป เหลือเพย์งสุ�วนของ Electromagnetic unit เทิ�านั�น
       สุำาหรับ C93.2-1976 (Section 5.3.9) อ้างอิงไปทิี� C93.1-1972 ซึ่�งผมไม�มสุำาเนา
                         ึ
                            ี
       อย์ู� จึงเปรีย์บเทิีย์บตรง ๆ ไม�ได้ แต�ผมได้อธิบาย์ไว้ในเชิงอรรถของหัวข้อ 5.1.16:
       Electromagnetic unit carrier-frequency insertion loss ว�า เกุณฑ์์ทิี�กุำาหนด
       ใน C93.2-1976 (Section 4.1.12) คุือ 0.5 dB เหมือนกุับเกุณฑ์์ของมาตรฐานฉบับนี  � ๒๒๖  ‘คุวามแม�นย์ำาในกุารปรับเทิีย์บและข้อกุำาหนดกุฎเกุณฑ์์ด้านคุวามเทิี�ย์งตรง’
           ้
       ดังนั�นจึงกุล�าวไดว�ากุารทิดสุอบน�าจะเทิีย์บเทิ�ากุันด้วย์   ตามข้อกุำาหนดนี�เหมือนกุับ C93.1-1990 (Section 6.2.12.1) & C93.2-1976
       ขณะทิี� NEMA No. SG 11-1955 ไม�มีข้อกุำาหนดเกุี�ย์วกุับ Insertion loss ของ    (Section 5.3.3.1) ทิุกุอย์�าง ขณะทิี� NEMA No. SG 11-1955 ไม�มีข้อกุำาหนด
                                   ี
       Electromagnetic unit เลย์              ทิี�เทิีย์บเคุย์งกุับหัวข้อนี�
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14